Thực hiện công văn số 1172-CT/TU ngày 23/12/2022 và công văn số 1182-CV/TU ngày 29/12/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV);

Cấp ủy chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường:

– Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 14/11/2022

– Chương tình hành động số 42- CTr/TU ngày 14/11/2022;

– Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 14/11/2022;

– Chương trình hành động số 45- CTr/TU ngày 19/12/2022;

– Chương trình hành động số 46- CTr/TU ngày 26/12/2022;

LINK tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1BA4vmsP40Ky6YefuTxISITGHiN-EISQc?usp=sharing

Categorised in: , , ,