Thực hiện công văn 3181/ SGDĐT- TTr ngày 25/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Nhà trường xin gửi đến quý thầy cô:

– Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

– Nghị định số 19/2020/NĐ- CP  ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

– Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ- CP.

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1xBvPBMVYU_4qAvc3btGxd1Ytj-uCLtx-?usp=sharing

Categorised in: , , ,