Về việc triển khai, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ( có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở:

–  Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

– Tóm tắt một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (file ppt).

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1hp4Slpex74OgBKWhLl5p6SpA9EBP9uWq?usp=sharing

Categorised in: , , ,