Thực hiện công văn số 1210-CV/TU  ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV);

Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

link: https://drive.google.com/drive/folders/1H90BkuqnjKlOy574DD6QOWsZk5Uj9O18?usp=sharing

Categorised in: , , ,