Thực hiện công văn số 149- CV/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5;

Chi bộ xin gởi đến toàn thể quý thầy, cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung và  bài giảng về nghị quyết Hội nghị lần thứ 5:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW , ngày 16/6/2022  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

– Nghị quyết số 19 –NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”

-Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1GzavN5fbB5LZOFLAeb8HZmUCvXsyhgcR?usp=sharing

Categorised in: , , ,