Công Đoàn

VĂN HÓA CÔNG VỤ

Từ năm 2019: CBCCVC thực hiện 4 chuẩn mực văn hóa công vụ 4 chuẩn mức văn hóa công vụ mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện từ năm 2019 được  Chính phủ quy định tại Quyết định 847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ. (Điều 1, Khoản […] xem tiếp

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH   Mở đầu: Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Ở Việt Nam, trong những năm qua, Đảng […] xem tiếp